Objavljuje se JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Cazin.

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove:

  • da je državljanin BIH
  • da je stariji od 18 godina i zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje
  • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BIH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ove pozicije
  • da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava BIH
  • da se protiv njega ne vodi krivični postupak
  • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BIH (“Službene novine F BIH”,br.34/03)

Posebni uslovi:

-da ima visoku stručnu spremu (VSS) društvenog smjera-VII stepen (240 ECTS bodova)  

-najmanje 5 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS

-položen javni ispit odnosno ispit općeg znanja

Integralni tekst Javnog konkursa može se preuzeti OVDJE (klik).

ZAŠTITA DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAŠTITA PORODICE

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

ZAŠTITA PORODILJA

MATERIJALNE POMOĆI