Centar za socijalni rad Cazin obavještava se građane grada Cazina da od 09.10.2022.godine stupa na snagu Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH (“SI.novine FBiH”, broj 52/22) kojim je regulisano pravo na ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

Ovim zakonom, između ostalog, propisano je da na dječiji dodatak imaju pravo djeca do navršene 18 godine života, a uslovi za ostvarivanje prava su da ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 40% najniže plate u FBiH (217,20 KM).

Integralni tekst OBAVIJESTI možete preuzeti klikom OVDJE.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI