Ustanova je osnovana 1976.godine kao javna ustanova, a 1998.godine transformirana je u službu socijalne zaštite i, zajedno sa službama ostalih općina činila dio Kantonalnog centra za socijalni rad Bihać. Obzirom da ovakvo poslovanje se nije pokazalo uspješnim 2001.godine služba socijalne zaštite Cazin ponovo je transformirana u Javnu ustanovu Centar za soc.rad. u skaldu sa važećim zakonskim propisima prava i obaveze osnivača preuzimaju općinska vijeća.

ORGANIZACIONA ŠEMA

- Osnivač

- Struktura zaposlenih

FINANSIRANJE

DOKUMENTI

- Obrasci - Zahtjevi - Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava - Administrativna taksa

- Zakoni

- Dokumenti Centra

- Letak

DJELATNOST JU CSR Cazin je zadovoljavanje potreba građana u oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite i provodi se kroz pružanje raznih usluga građana. Provođenje djelatosti organizira se i provodi radom kroz referate, a navedena podjela napravljena je po srodnosti, složenosti i broju radnika.

 

ZAŠTITA PORODICE

- Poremećeni porodični odnosi

- Posredovanje

- Razvod braka i povjera djece

- Nasilje u porodici

ZAŠTITA DJECE

- Smještaj djece u ustanove socijalne zaštite i smještaj u drugu porodicu

- Starateljstvo nad maloljetnim licima

- Usvojenje

- Maloljetnici u sukobu sa Zakonom

- Zaštita djece i mladih s teškoćama u razvoju

ZAŠTITA ODRASLIH LICA

- Smještaj odraslih u ustanove socijalne zaštite i smještaj u drugu porodicu

- Starateljstvo

ZAŠTITA LICA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA

ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

PORODILJE U I VAN RADNOG ODNOSA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI

- Stalna novčana pomoć

- Jednokratna i izuzeta novčana pomoć