1. ZAHTJEV
  2. IZJAVA O ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU (kućna lista - Matični ured)
  3. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA DJECU DO 18 GODINA (Matični ured)
  4. UVJERENJE O PRIHODIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA:

   - plata i druga primanja iz radnog odnosa

   - starosna, invalidska i porodična penzija

   - poljoprivredna djelatnost

   - primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata

   - prihodi ostvareni po osnovu imovinskog prava

   - ostala primanja

  1. UVJERENJE NADLEŽNE POLICIJSKE UPRAVE DA PODNOSILAC NE POSJEDUJE MOTORNO VOZILO
  2. NALAZ I MIŠLJENJE STRUČNE KOMISIJE O NESPOSOBNOSTI ZA SAMOSTALAN RAD I PRIVREĐIVANJE
  3. KOPIJA LIČNE KARTE
  4. PRIJAVA PREBIVALIŠTA (CIPS)
  5. POSJEDOVNI LIST
  6. POTVRDA MJESNE ZAJEDNICE

Uz ovu, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se potvrđuje da djeca podnositelja zahtjeva i druga lica koja su po Zakonu obavezna izdržavati to lice, nisu to u mogućnosti (dokaz o nezaposlenosti, nesposobnosti za rad, ....)