1. ZAHTJEV
  2. KUĆNA LISTA
  3. PRIJAVA PREBIVALIŠTA (CIPS)
  4. POTVRDA MJESNE ZAJEDNICE
  5. DOKAZ O NEZAPOSLENOSTI - BIRO RADA ILI POREZNA UPRAVA
  6. BROJ TEKUĆEG RAČUNA NA IME PODNOSIOCA ZAHTJEVA

 

Ovisno o razlogu zbog čega se traži jednokratna novčana pomoć, Zahtjevu je potrebno priložiti i dodatnu dokumentaciju (npr.ako se traži za liječenje dostaviti medicinsku dokumentaciju i sl.)