Osnivač JU Centar za socijalni rad Cazin je Gradsko vijeće Cazin.

Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor.

Struktura zaposlenih:

- Direktor, rukovodi radom Centra za socijalni rad, predstavlja i zastupa Centar za socijalni rad Cazin.

- Služba za finansije

- Pravna služba

- Administrativna služba

- Stručna služba (socijalni radnici i psiholog).