Zaštita djece je regulisana odredbama prije svega porodičnog zakona, ali i drugih zakona (Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR i zaštiti porodice sa djecom USK, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, itd.)

Smještaj djece u ustanove socijalne zaštite i smještaj u drugu porodicu su prava koja su reulisana  Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR-a i zaštite porodice sa djecom FBiH i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštite CŽR-a i zaštiti porodice sa djecom USK-a. Ova prava mogu ostvariti djeca kojoj je potrebna stalna briga radi zadovoljavanja životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u krugu vlastite porodice.  Troškovi smještaja u drugu porodicu i ustanovu socijalne zaštite snosi osoba koja se smještava, roditelj i srodnik koji je dužan izdržavati tu osobu srazmjerno materijalnim mogućnostima . Ukoliko isti nemaju mogućnost da snose troškove smještaja plaća nadležno ministarstvo putem Centra za socijalni rad.

Starateljstvo nad maloljetnim licima  je oblik zaštite djece čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su nepoznatog boravišta kao i djeci čijim je roditeljima oduzeto roditeljsko pravo ili poslovna sposobnost, djeci čiji su roditelji zanemarili čuvanje i vaspitanje djece i djeci čiji su roditelji odsutni i nisu u ogućnosti da se redovno staraju o svom djetetu. Ovaj oblik zaštite je regulisan Porodičnim zakonom FBiH. Poslovi starateljstva Centar vrši putem imenovanog staratelja ili neposredno preko stručne osobe.

Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja kojim se zasniva roditeljski odnosno srodnički odnos. Postupak, prava, obaveze i pravne posljedice usvojenja definisane su Porodičnim zakonom FBiH. Postoje dvije vrste usvojenja, potpuno i nepotpuno. Ovom obliku zaštite djece bez roditeljskog staranja daje se prednost u odnosu na ostale jer je najbolji oblik zaštite djece s obzirom da se dijete zbrinjava za čitav život u adekvatnu porodicu.

Maloljetnici u sukobu sa zakonom. Zaštita maloljetnika koji su se našli u sukobu sa zakonom regulisana je Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji je na snazi od 2016.godine.  Ovim Zakonom regulisani su postupci nadležnih institucija prema malolejtnim počiniocima krivičnih djela i sankcije koje se izriču malojetnicima (policijsko upozorenje, odgojne preporuke i odgojne mjere) uzimajući u obzir uzrast, vrstu krivičnog djela, uvjete u kojima dijete živi kao i osobine ličnosti djeteta.

Zaštita djece i mladih s teškoćama u razvoju. Ostvaruje se kroz uključivanje ove kategorije djece u obrazovni sistem (inkluzija) za što je neophodna procjena sposobnosti i utvrđivanje teškoća od strane Komisije za ocjenjivanje sposobnosti, razvrstavanja i evidneciju djece i mladih s posebnim potrebama. Na osnovu mišljenja Komisije djeca s teškoćama u razvoju se ili uključuju u redovnu školu, odgovarajuće Centr i Udruženja ili se upute na specijalno školovanje. Zahtjev se podnosi JU Centru za socijalni rad Cazin.