Odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR-a i zaštiti porodica sa djecom kao jedno od prava porodice sa djecom jeste naknada plate ženi-majci u radnom odnosu i  jednokratna novčana pomoć ženi- majci koja nije u radnom odnosu.

Naknada plate ženi -majci u radnom odnosu iznosi 50% od ostvarene prosječne plate ostvarene šest mjeseci prije poroda. Zahtjev za ovu naknadu podnosi se Centru za socijalni rad Cazin.

Jednokratna novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu  ostvaruje se u vidu jendokratne pooći u visini 100,00KM , a zahtjev se podnosi u Centru za socijalni rad.