Ovim zakonom uređuju se pojam i status roditelja njegovatelja, uslovi za priznavanje statusa roditelja njegovatelja, pravo roditelja njegovatelja na materijalnu podršku u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa, postupak ostvarivanja prava, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Roditelj njegovatelj u smislu ovog zakona je roditelj lica sa 100% invaliditetom uzrokovanog bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepog lica čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj lica koje se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od sljedećih osnovnih životnih potreba:
a) kretanje u stanu i izvan stana;
b) uzimanje hrane;
c) oblačenje i svlačenje;
d) održavanje lične higijene ili
e) obavljanje drugih fizioloških potreba.
Status roditelja njegovatelja iz stava (1) ovoga člana može ostvariti i lice iz reda srodnika koje je, u skladu s odredbama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, nadležni organ imenovao za staratelja.
Pojedinci koji žele ostvariti navedeno pravo trebaju biti mlađi od 65 godina, voditi se na evidenciji nezaposlenosti i aktivno se brinuti o invalidnom licu.
Bitno je naglasiti da navedenim propisima status roditelja njegovatelja mogu dobiti roditelji lica sa 100% invaliditeta (I grupe) i tuđe njege I grupe.
Ukoliko ostvarite prava i status roditelja njegovatelja automatski se ukida naknada za tuđu njegu i pomoć invalidnom licu u iznosu od 274 KM.
Nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za lice s invaliditetom po osnovu kojeg roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev predstavlja prvi korak u proceduri. Nakon toga slijedi prikupljanje potrebne dokumentacije za ostvarivanje statusa roditelja njegovatelja.
Dokumentacija na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje uslova je sljedeća:
a.) Zahtjev za priznavanje statusa roditelja njegovatelja podnesen na Obrascu RNJ (može se preuzeti u Centru za socijalni rad);
b.) Uvjerenje o državljanstvu podnositelja zahtjeva ne starije od šest mjeseci;
c.) Izvod iz matične knjige rođenih za lice sa invaliditetom po osnovu kojeg roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev ne starije od šest mjeseci;
d.) Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva ne starije od šest mjeseci;
e.) Obavijest o evidenciji prebivališta-boravišta za invalidno lice ne starije od šest mjeseci;
f.) Obavijest o evidenciji prebivališta-boravišta za podnosioca zahtjeva ne starije od šest mjeseci;
g.) Uvjerenje o nezaposlenosti nadležne Službe za zapošljavanje za podnosioca zahtjeva ili uvjerenje iz Porezne uprave FBiH da nije osigurano lice u Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa (ne starije od tri mjeseca);
h.) Uvjerenje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje da podnosilac nije korisnik penzije ne starije od tri mjeseca;
i.) Rješenje nadležnog organa kojim je licu s invaliditetom, po osnovu kojeg roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev, priznato pravo na ličnu invalidninu I grupe i tuđe njege I grupe;
j.) Nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za lice sa invaliditetom;
k.) Ljekarsko uvjerenje podnosioca zahtjeva ne starije od tri mjeseca;
l.) Ugovor sa bankom ili potvrda banke za podnosioca zahtjeva iz koje se vidi broj transakcijskog računa.
Dodatna dokumentacija:
- rješenje Centra za socijalni rad o stavljanju lica s invaliditetom pod starateljstvo
- izjavu ovjerenu od strane općine da drugi roditelj djeteta ne koristi porođajno odsustvo za dijete sa invaliditetom do godinu dana starosti
- dokaz o stalnom boravku na teritoriji Federacije i dokaz da ne ostvaruje po istom osnovu prava prema mjestu svog prebivališta.
 Za dodatna pitanja možete se obratiti na broj 037/ 316-741.
 
 
Ajla Mahmutović

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI