Obavještavamo naše korisnike da je donesen Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), i isti je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 60/23 koji stupa na snagu 01.01.2024.godine.

Civilne osobe/civilne žrtve rata kod kojih je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, počevši od 30.04.1991. godine do 14.02.1996. godine, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje i mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja , a iz nekog razloga do sada nisu podnijeli zahtjev za ostvarivanje statusa civilne žrtve rata, krajnji rok za podnošenje ovog zahtjeva je šest mjeseci počev od 01.01.2024. godine odnosno do 30.06.2024.godine. Isti rok je i za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu, udovica sa navršenih 50 godina života a udovac sa navršenih 60 godina života.

Nakon 30.06.2024.godine novi zahtjevi za naprijed navedeno se više neće moći podnositi odnosno ostvarivati prava, samo osim nekih posebnih kategorija regulisanih u Zakonu.

Postojeći korisnici koji su već uvedeni u pravo (lična i porodična invalidnina te posebna kategorija) dobit će nova Rješenja a u skladu sa novim Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata.

Sve informacije dodatne možete dobiti telefonom na broj:

037 316 741 - Edvina Rekić, dipl.pravnik, Stručni saradnik za pravne poslove.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI