JU Centar za socijalni rad Cazin obavještava zakonske zastupnike
(roditelji/staratelji) učenika srednjih škola da je usvojen Pravilnik o
finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u Gradu Cazinu za
2024.godinu. Uslovi i dokumentacija potrebna za ostvarivanje ovog prava 
  određena je navedenim Pravilnikom.

Pravo na finansiranje troškova
prevoza mogu ostvariti djeca ukoliko je udaljenost od mjesta
prebivališta djeteta do škole 5 ili više kilometara, a pripadaju jednoj
od navedenih kategorija:
a) djeca bez roditeljskog staranja
b) djeca čija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu, bez
obzira na broj djece
c) dijete sa invaliditetom
d) djeca roditelja koji se sami staraju o djetetu, roditelja bez
primanja ili primanja koja ne prelaze iznos jedne prosječne neto plate
isplaćene u FBiH
e) drugo, treće i svako sljedeće dijete iz porodice u kojoj ima dva ili
više učenika srednje škole, a primanja po bilo kom osnovu ne prelaze
iznos jedne prosječne neto plate isplaćene u FBiH.

Uz svaki Zahtjev koji možete dobiti u prostorijama JU Centar za
socijalni rad Cazin potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz Matične knjige rođenih
2. Kućna lista (ovjerena)
3. Uvjerenje Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Odsjek za
administraciju o prebivalištu na području Grada Cazina (PBA-1 obrazac)
4. Uvjerenje o pohađanju srednje škole
5. Bankovni račun podnositelja zahtjeva
6. Kopija mjesečne karte

Djeca iz kategorije b), pored navedene, trebaju priložiti i:
- Potvrdu o nezaposlenosti oba roditelja
- Ovjerenu izjavu oba roditelja da nemaju druga redovna primanja po bilo
kom osnovu (Obrazac možete dobiti u JU Centar za socijalni rad Cazin)

Djeca iz kategorije c), pored navedene, trebaju priložiti i:
- dokaz o invalidnosti, odnosno Rješenje nadležnog organa ili komisije,
po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja FBiH kojim je
utvrđena invalidnost

Djeca iz kategorije d) i e), pored navedene, trebaju priložiti i:
- Potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini primanja za oba roditelja
(ukoliko ima primanja)
- Ček od penzije (za penzionere)
- Drugi dokument kojim se dokazuje visina primanja u domaćinstvu
(ukoliko ima primanja)
- Potvrdu o nezaposlenosti oba roditelja (za nezaposlene)
- Ovjerenu izjavu oba roditelja da nemaju drugih primanja, izuzev onih
koja su navedenau Zahtjevu (Obrazac možete dobiti u JU Centar za
socijalni rad Cazin ).

                                                DIREKTOR CENTRA
                                                 Mr.scr.Amela Toromanović

PRAVILNIK O FINANSIRANJU TROŠKOVA PREVOZA možete preuzeti OVDJE!

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI